Мэдээ мэдээлэл
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд улс төрийн нам, түүний  санхүүжилтийн тухай хуулийн төслийн зарим асуудлыг гүнзгийрүүлэн судлах зөвлөх баг сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд багийн гишүүдэд дараах ерөнхий шаардлага ...
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд хууль боловсруулах ажиллагаанд оролцоог хангах, иргэд, байгууллага, олон нийтийн санал авах практикийг судлах зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд багийн гишүүдэд дараах ерөнхий ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээндУлсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны мэдээллийн удирдлагын систем (вэбсайт, дотоод програм хангамжийн систем) боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тулзөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана. ...
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд хууль боловсруулах үйл явц болон төрийн байгуулалттай холбоотой хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Зөвлөх нь хувь хүн байх бөгөөд дараах шаардлага тавигдана. - Хууль, эрхзүйн ...
Улсын Их Хуралд 2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн “Хяналтын тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр /2014.05.14/ Төв аймгийн Зуун мод суманд боллоо. Энэхүү хэлэлцүүлгийг “Хяналтын тухай” хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын хэсэг, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газар, Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран зохион байгуулав.  Монгол Улсын Их Хурал, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран ...
1.   Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ажиллагааг сурталчлах теле-сурталчилгаа бэлтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд (хувь хүн, баг)-ийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   2.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ...
Өргөдлийн Байнгын Хорооны 2014 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Төрийн байгууллагуудаас иргэний өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар холбогдох хуулийн төсөл боловсруулах, мэдээллийн нэгдсэн систем, сан бий болгох, техник технологийн нийтлэг шийдэл, стандарт нэвтрүүлэхтэй холбогдсон судалгааг хийж, санал дүгнэлт, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ...
1.   Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг судалж, үнэлгээ хийх, санал зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг сонирхлоо илэрхийлсэн мэдүүлэг ирүүлэхийг урьж ...
1.   Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ажиллагааг сурталчлах теле-сурталчилгаа бэлтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд (хувь хүн, баг)-ийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ...
Тус төслийн 3 дахь буюу “Иргэд ба сонгогдсон төлөөлөгчдийн харилцааг бэхжүүлэх” зорилтын хүрээнд төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр Өргөдлийн байнгын хорооны чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр тусгасан байдаг. Энэ хүрээнд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж буй үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг судлах, үнэлгээ хийх, цаашид боловсронгуй болгох санал, дүгнэлт боловсруулахад Өргөдлийн байнгын хороонд дэмжлэг ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн Vбүлэг (Хөрөнгө буцаан олгох арга хэмжээ)-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх багийн гишүүдэд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана.  Эрх зүй, төрийн удирдлага, засаглал, ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн II бүлэг (Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ)-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх багийн гишүүдэд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана.  Эрх зүй, төрийн удирдлага, засаглал, ...
Ангиллууд
Нийт: 269384Өнөөдөр: 215
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.