Цаг үеийн мэдээлэл
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төсөлтэй хамтран “Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан аргачлалуудыг хэрэглэх дадлага олгох” сургалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 21-нд   “Энхийн төлөө” цогцолборт зохион байгууллаа. Хууль тогтоомжийн тухай хууль ирэх оны нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Тус хуулиар  хуулийн төсөл боловсруулахдаа зургаан шинэ аргачлалыг хэрэглэх юм.Эдгээр аргачлалыг ...
УИХ-ын Тамгын газар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төсөлтэй хамтран “Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан аргачлалуудыг хэрэглэх дадлага олгох” сургалтыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. СургалтадУИХ-ын Тамгын газрын ХЭЗХ-ийн ахлах зөвлөх, зөвлөх болон МХШҮХ-ийн Төсвийн шинжилгээний албаны ажилтнууд оролцлоо. УИХ-ын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн ...
УИХ-ын Тамгын газар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих” төслийн дэмжлэгтэйгээр “Захиргааны ерөнхий хуулийн тухай нарийвчилсан сургалт”-ыг 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Төрийн ордонд зохион байгууллаа. Улсын дээд шүүхийн шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ “Захиргааны шийдвэрт тавигдах шаардлага, захиргааны шийдвэр боловсруулахад анхаарах зүйл”, Удирдлагын академийн багш, доктор А.Алтанзул “Захиргааны ерөнхий хууль дахь шинэлэг ...
1.    Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд (1) “Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах”, (2) “Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх”, (3) “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоог хийх” аргачлалуудын дагуу жишиг үнэлгээ хийж, тайлан бэлтгэхзөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэххүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ...
1.    Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд (1) “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх”, (2) “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлалуудындагуу жишиг үнэлгээ хийж, тайлан бэлтгэхзөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэххүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.    Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хувь хүн, эсхүл хуулийн ...
1.     Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Т.В.Кашанина,”Юридическая техника” номыг монгол хэлнээ хөрвүүлээд байна. Уг орчуулгын бүтээлийг редакторлах зөвлөхүйлчилгээнийгэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.     Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хувь хүн гүйцэтгэх бөгөөд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана: ·       Мэргэшил: Эрх ...
1.   Монгол Улсын Их Хурал, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 2, 5 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайланг англи хэлнээ хөрвүүлэхзөвлөхүйлчилгээнийгэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 2 багцаас бүрдэнэ. Үүнд: ·        I багц - Конвенцийн 2 дугаар ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох хүрээнд мэдээллийг иргэдэд энгийн ойлгомжтой арга хэлбэрээр хүргэх байдлыг үнэлэх аргачлалыг боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд 2-5 ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичгийг боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд 2-5 хүнээс бүрдэх зөвлөхийн багтай байна. Зөвлөх нь дараах шаардлагыг ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ил тод байдлыг хангах хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах, энгийн ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор видео сургалтын материал боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж ...
1.     Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд “Захиргааны ерөнхий хуулийн тухай мэдэгдэхүүн” иргэдэд зориулсан гарын авлагыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэххүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.     Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хувь хүн гүйцэтгэх бөгөөд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана: ·       Мэргэжил: Эрх зүйч мэргэжилтэй, ...
Монгол Улсын Их ХурлынТамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслөөс Захиргааны ерөнхий хуулийг танилцуулах хоёр дахь шатны сургалтыг төрийн зарим байгууллагуудад зохион байгууллаа.  Сургалтыг УИХ-ын Тамгын газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Монголбанк, Үндэсний аудитын газар, Төрийн албаны зөвлөл, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг найман ...
Ангиллууд
Нийт: 292980Өнөөдөр: 50
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.